توصیه های سازمان بهداشت جهانی WHO

توصیه های سازمان بهداشت جهانی WHO

توصیه های کلیتوصیههای کلی استاندارد سازمان بهداشت جهانی WHO برای عموم مردم به منظورکاهش در معرضقرار گرفتن با عوامل میکربی بیماریزا و انتقال طیف وسیعی از بیماریها به شرح زیر است که شامل بهداشت دست، تنفس و بهداشت مواد غذاییمی باشد:
– مرتباً دستهای خودرا با استفاده از آب و صابون شستشو کنید و یا با مواد ضدعفونی کننده الکلی ضدعفونی نمایید
هنگام سرفه و عطسه جلوی دهان و بینی خود را با آرنجیا دستمال بگیرید وبلافاصله دستمال را دور انداختهو دست های خودرا بشویید.
– از تماس نزدیک با هر کسی که تب و سرفه دارد خودداری کنید
اگر تب، سرفه و یا هرگونه مشکلی در تنفسدارید،سریعاً به پزشک مراجعهکنیدو سابقه سفر قبلی خود را به پزشک اطلاع دهید
هنگام بازدید از بازارهای زنده در مناطقی که در حال حاضر موارد ابتلا به کروناویروس گزارش شده است، از تماس مستقیم محافظت نشده با حیوانات زنده و سطوح در تماس با حیوانات خودداری کنید
از مصرف محصولات حیوانی خام یا پخته نشدهاجتناب کنید .گوشت خام، شیر یا اندامهای حیوانی خامباید با احتیاط نگهداری شوند تا از تماس آنها با غذاهای پختهشده و آلودگی غذا جلوگیری شود.