از قاب دوربین خبرنگار

از قاب دوربین خبرنگار

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست  هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست  خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد