ارتباط با مدیر اجرایی و مسئولین شهرک

ارتباط با مدیر اجرایی و مسئولین شهرک

با توجه به کاهش شیوع بیماری کرونا و ایجاد امکان ارتباط دوسویه و موثر ساکنین با مدیر اجرایی و مسئولین ادارات شهرک ها، خانواده های محترم می توانند ضمن هماهنگی با شماره های زیر حضوراً انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را ارائه نمایند.