هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

♨️ به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

🔸هیچ قصیده ای نغمه پرداز والایی اندیشه سالم نیست چرا که اندیشه سالم درگرو سلامتی جسم است و این شماییدکه با شادترین حرکات، صبحدم تفکر و ابتکار را می آفرینید.

🔹تصنیف موزون ورزش، به کارافتادن رویش و خنده و به گردش درآمدن جوشش و کار را درهفته تربیت بدنی به تمامی استادان، دانشجویان و ورزش دوستان تبریک وتهنیت عرض می نماییم.

🔸هفته تربیت بدنی هرساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان بـه منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه بـه ورزش های همگانی برگزار میشود.