شانزده آذرماه روز دانشجور گرامی باد

شانزده آذرماه روز دانشجور گرامی باد

♨️دانشجو که باشی مرزهایت حد و کرانی ندارد

و دنیایت تنها به آن چه چشمانت در تیررس خود دارند خلاصه نمی شود

دانشجو که باشی بزرگی دنیایت را در گروی بزرگی افکارت می دانی

و افکارت را آن قدر بزرگ می کنی که در باورهایت نگنجند

روز دانشجو مبارک