واحد دارالقران

واحد دارالقران

واحد دارالقران در دو بخش آقایان و بانوان در حوزه های قرآنی در رشته های مختلف فعالیت می کند