تبلیغات و پشتیبانی

تبلیغات و پشتیبانی

واحد تبلیغات روابط عمومی و امور فرهنگی 

کارشناس تبلیغات : یزدان غریبی

تحصیلات:

سابقه کار:

تلفن محل کار : ۰۷۷۷۳۱۶۸۵۹۹۳

وظایف :

تبلیغات پیرامونی و محیطی در سطح شهرک

نصب بنر های مناسبتی و تبلیغی

ساماندهی پایه های بنر

تدارکات و پشتیبانی برنامه های فرهنگی و هنری

 

محل استقرار : فرهنگسرای توحید